Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου για την εγκατάσταση της εφαρμογής Biz-e-Gate στην εταιρεία JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Η λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των 15 πωλητών του Τμήματος PCH της εταιρείας και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Biz-e-Gate Platform, BizeConnect Advanced, Biz-e-Gate 4SF, Biz-e-Gate Supervisors και Reporting. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και τη διασύνδεση της εφαρμογής Biz-e-Gate με το SAP R/3 4.7 για την αμφίδρομη συνεργασία των δυο συστημάτων και τη μεταφορά πωλήσεων και στατιστικών.