ΠΕΠ Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών: Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΠΕΠ Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.