Η Regate A.E. ανέλαβε την υλοποίηση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate στην εταιρεία KPML NATURAL SWISS COSMETICS Ε.Π.Ε. Η λύση θα καλύψει τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των 120 πωλητών της εταιρείας, όπως παραγγελιοληψία, καταγραφή συστάσεων και εξόφληση υπολοίπων πελατών. Το BizeGate επικοινωνεί σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο με το εμπορολογιστικό σύστημα της εταιρείας (SoftOne), για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Netbook από τη WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.