Η νέα Δράση «Ψηφιακό Άλμα» στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 50.000.000,00 €.

Που Απευθύνεται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων ως εξής:

  1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
  2. Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας. Δείτε ποια ΚΑΔ δεν είναι επιλέξιμα στη σελίδα 92 του κειμένου.


Προθεσμίες Προγράμματος

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα από τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.


Ποσοστό & Όρια Επιδότησης

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στις 55.000 €, και ο μέγιστος δε δύναται να υπερβαίνει τις 400.000 €.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμών δαπανών.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

  • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
  • Να υποβάλλονται δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
  • Να πραγματοποιήσουν μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
  • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Διαβάστε περισσότερα στο εξειδικευμένο site που ετοίμασε η Regate για εσάς: https://www.psifiako-alma.gr/