Τι είναι;
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
 
Σε ποιους απευθύνεται;
Στις επιχειρήσεις που  ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
● να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
● να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
● να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 
Τι χρηματοδοτείται;
Οι επιδοτούμενες δαπάνες συνοπτικά περιλαμβάνουν:
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού Σχεδίου
2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
4. Ψηφιακή Προβολή
5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
6. Μεταφορικά Μέσα
7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 
Πόσο χρηματοδοτείται;
Τα επενδυτικά σχέδια που κατατίθενται πρέπει να είναι από 20.000 € έως 200.000 €. Η επιδότηση ορίζεται από 50% έως 65% και το ύψος αυτής καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που υποβάλλουν.
 
Διαδικασία Υποβολής
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει ηλεκτρονικά στις 20/2/2019 στις 10:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.