Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) δημοσίευσε την πρώτη απόφαση της κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) με την οποία επέβαλε χρηματική κύρωση ύψους 150.000€ σε βάρος της PWC (PriceWaterCoopers) για παραβίαση των αρχών επεξεργασίας και της υποχρέωσης λογοδοσίας.
 
Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε η ΑΠΔΠΧ στην εταιρεία «Price Waterhouse Coopers Business Α.Ε.» (PWC BS), για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στην εν λόγω εταιρεία. Το επίμαχο χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 
Αναλυτικότερα, η Αρχή, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε αυτεπάγγελτα τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της εταιρείας PWC BS, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι εξαναγκάσθηκαν στην παροχή συγκατάθεσης προκειμένου να γίνει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Τέλος, η Αρχή επέβαλε στην εν λόγω εταιρεία διορθωτικά μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν εντός τριών μηνών.