Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως τρίτη χώρα σε περίπτωση, που υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με οδηγίες προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, προκειμένου να προετοιμαστούν, αφού θα σταματήσει να ισχύει το μεταξύ τους πρωτογενές και παραγωγό δίκαιο της ΕΕ.

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι και μνεία γίνεται για την περίπτωση των Γεωγραφικών Ενδείξεων, οι οποίες δε θα προστατεύονται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον δεν παραχθεί ανάλογη νομοθεσία από τη χώρα. Η Μεγάλη Βρετανία, παρά το  γεγονός ότι έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να υιοθετήσει συστήματα ποιότητας αντίστοιχα με αυτά της ΕΕ, δεν έχει εκδώσει έως σήμερα σχετική νομοθεσία ή οδηγίες σχετικά με την διαδικασία αίτησης προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης στην επικράτειά της, ενώ στη σχετική ιστοσελίδα παραπέμπει για περαιτέρω οδηγίες εντός Οκτωβρίου. 

ΠΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΓΕ

Ο κίνδυνος για τις ευρωπαϊκές ΓΕ - και  επομένως και για τις ελληνικές - θα  προέλθει από το αν οι ΓΕ, ιδίως οι εμβληματικές, καταπέσουν  σε  κοινές  (generic) στο  έδαφος  του  Ηνωμένου Βασιλείου  ή  αν  κάποιος  τρίτος  ζητήσει κατοχύρωση  εμπορικού  σήματος, καθώς  ενδεχομένως  να  υπάρξουν  συμφέροντα, τα οποία θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το κενό, που θα προκύψει από την αποχώρηση άνευ συμφωνίας και την τυχόν έλλειψη νομοθεσίας  για  την προστασία  των ΓΕ.

 

FnB Daily Τεύχος 866
Πηγή: www.fnbdaily.com