Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ, το 2020, για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, τόσο εντός, όσο και εκτός της Ένωσης.

Στόχος είναι να βοηθήσει τον κλάδο να επωφεληθεί από τη διευρυνόμενη και ολοένα πιο δυναμική παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, σχετικά με τα συστήματα ποιότητας, καθώς και με τη βιολογική παραγωγή, και να βοηθήσει τους παραγωγούς για την αντιμετώπιση τυχόν διατάραξης της αγοράς.

ΠΩΣ ΘΑ "ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ" ΤΑ €200 ΕΚΑΤ.

Απλά προγράμματα: 100

Πολυπρογράμματα: 91,4

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής: 9,5

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού (118 εκατ. ευρώ), θα διατεθεί σε εκστρατείες, που θα στοχεύουν σε αγορές εκτός της ΕΕ με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως

• Καναδάς • Κίνα • Ιαπωνία • Κορέα • Μεξικό • Ηνωμένες Πολιτείες

Στους επιλέξιμους τομείς περιλαμβάνονται τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο και οι οίνοι.

Οι επιλεγμένες εκστρατείες έχουν ως στόχους:

• για τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης τους, τη βελτίωση της προβολής τους και την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους στις προαναφερόμενες χώρες-στόχους.

• την ενημέρωση των καταναλωτών, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, σχετικά με τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ή τα βιολογικά προϊόντα.

• να δώσουν έμφαση στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και στην ποικιλομορφία και στις παραδοσιακές πτυχές των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ.

• εντός της ΕΕ, να δοθεί έμφαση στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στην αύξηση, στο πλαίσιο της ισορροπημένης διατροφής, της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών.

ΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, για τις προσεχείς εκστρατείες, για το 2020, θα δημοσιευτούν τον Ιανουάριο του 2020, ενώ είναι επιλέξιμες να υποβάλλουν αιτήσεις  επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής.

 

FnB Daily, Τεύχος 891
Πηγή: www.fnbdaily.com