Εσωστρεφείς, χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, χωρίς ενδιαφέρον να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και χωρίς πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το μοντέλο λειτουργίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που παραμένουν κάτω από τη βάση στην ψηφιακή εποχή και σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενες με τους ανταγωνιστές από το εξωτερικό.

Και απ’ ό,τι φαίνεται δεν επιθυμούν να περάσουν την "τάξη”, αφού 1 στις 2 εταιρείες (ποσοστό 48,3%), που συμμετείχε στην έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, ανέφερε πως δεν χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των μικρών επιχειρήσεων δεν διαθέτει επαρκή γνώση και πληροφόρηση για τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, μόλις το 12,3% του δείγματος έχει υιοθετήσει εφαρμογές αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός, συστήματα αισθητήρων). Πολύ χαμηλό, μόλις 27,8%, είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφερε ότι έχει ενσωματώσει εφαρμογές και λειτουργίες ψηφιακής διαχείρισης προμηθειών και παραγγελιών, ενώ μόνο 1 στις 4, ποσοστό 24,1% δήλωσε ότι έχει υιοθετήσει εφαρμογές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων παραγωγικής/εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. analytics, big data).

Στον αντίποδα, κοντά 6 στις 10 επιχειρήσεις, ποσοστό 59,2% ανέφερε πως έχει ενσωματώσει εφαρμογές και λειτουργίες ψηφιακού μάρκετινγκ, ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή 8 στις 10 εταιρείες, ανέφεραν πως οι τεχνολογικές / ψηφιακές αλλαγές που υιοθετήθηκαν δεν είχαν καμία επίπτωση στον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ το 10,7% δήλωσε ότι οι αλλαγές προκάλεσαν αύξηση στον αριθμό τους. 

Ως προς τα βασικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων, για το 50,7% του δείγματος είναι η "Έλλειψη χρηματοδότησης". Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 83,2% των επιχειρήσεων του δείγματος, που πραγματοποίησαν επενδύσεις κατά τα 3 προηγούμενα έτη (που αντιστοιχεί στο 43,6% του συνόλου), χρηματοδότησαν τις επενδύσεις αυτές με "Ίδια κεφάλαια". Ο "Τραπεζικός δανεισμός" ως πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων συγκεντρώνει ποσοστό 6%, ενώ ποσοστό 5,1% συγκεντρώνουν τα "Προγράμματα χρηματοδότησης" (π.χ. ΕΣΠΑ) και μόλις 1,7%  οι εναλλακτικές και εξειδικευμένες μορφές χρηματοδότησης (π.χ. μικρο-χρηματοδότηση, venture capital).

Ποια είναι όμως η θέση της Ελλάδας στον κόσμο;

Σύμφωνα με το SBA Fact Sheet (2019), οι δείκτες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο τοποθετούν τη χώρα στις χαμηλότερες θέσεις ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που εκτελούν προμήθειες ηλεκτρονικά (6% έναντι 25,85% μ.ό. ΕΕ-28) και τις ΜμΕ που αναπτύσσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις (11% έναντι 16,57% μ.ό. ΕΕ-28). Βάσει του DESI 2020, στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω διαδικτύου προσδιορίζεται στο 9% (επί του συνόλου των ΜμΕ). Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις καταγράφεται στο 4% (έναντι μέσου ποσοστού 8% σε επίπεδο ΕΕ-28), ενώ ο κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφεται στο 4% (ως % του κύκλου εργασιών των ΜμΕ) έναντι μέσου ποσοστού 11% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2EY4FAM
Πηγή: www.capital.gr