Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. που αφορά στην υλοποίηση εταιρικής ιστοσελίδας, καθώς και στη συντήρηση του πληροφοριακού δικτύου του Οργανισμού.