Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου για την εγκατάσταση της εφαρμογής Biz-e-Gate στην εταιρεία ΑΝΑΤΣ, Ε., & ΣΙΑ Ε.Ε. Η λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των πωλητών της εταιρείας και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Biz-e-Gate 4SalesForce και Reporting.