Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Στόχος της δράσης είναι η διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων - της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, με ποιότητα και με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας πρόσκλησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ανέρχεται στα 16.000.000 €.

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι οι 30.000 € για όλες τις περιπτώσεις.

Το 50% προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη, το 30% θα καλυφθεί από Τραπεζικό Δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο 20% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Κατ΄ εξαίρεση η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και σε πυρόπληκτες περιοχές.