Υπογράφηκε από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης στις 21/08/2009, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη της δράσης Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.  

Με συνολικό προϋπολογισμό 1,05 δις Ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και αναμένεται να ωφελήσει τουλάχιστον 17.000 επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Προϋπολογισμοί επενδύσεων ανά θεματική ενότητα:

·         Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.

·         Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως 250.000 €.

·         Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.

·         Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.

Ποσοστό επιχορήγησης:

·         55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης

·         65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά του Νομού Αττικής.

Ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής:

Για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Μέγιστο ποσοστό τραπεζικού δανεισμού:

·         25% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης

·         15% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά του Νομού Αττικής.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

·         Κτίρια και εγκαταστάσεις

·         Μηχανήματα και εξοπλισμός

·         Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος

·         Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

·         Συστήματα αυτοματοποίησης

·         Δικαιώματα τεχνογνωσίας

·         Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

·         Προώθηση-διαφήμιση

·         Αμοιβές Συμβούλου

Υποβολή προτάσεων:

Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και πρέπει να γίνει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr και σε έντυπη μορφή στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2009.