Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών, ύψους 106 εκατ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την προώθηση της καινοτομίας και παράλληλα στηρίζει την απασχόληση, καθώς περιέχει δεσμεύσεις τόσο για τη διατήρηση της υφιστάμενης απασχόλησης, όσο και για την αύξηση της απασχόλησης από τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει κάθε επαγγελματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναφορικά με το μέγεθος της επιχείρησης, την οικονομική της φερεγγυότητα, τον κύκλο εργασιών της, την εγγραφή στο επιμελητήριο και την τήρηση των ορίων περί κρατικών ενισχύσεων που θέτουν οι κανόνες της Ε.Ε.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

·         εξοπλισμό (έως 100% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού)

·         κτιριακά και διαμόρφωση χώρων (έως 30% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού)

·         άυλες δαπάνες (προβολή, προώθηση, άλλες δαπάνες, υπηρεσίες συμβούλων).

Προϋπολογισμοί επενδύσεων:

Τα όρια προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται μεταξύ 30.000 ευρώ και 100.000 ευρώ.

Ποσοστό επιχορήγησης:

Η επιχορήγηση των προτάσεων θα ανέλθει στο 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και στο 60% εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων ή σε πυρόπληκτες/ σεισμόπληκτες περιοχές.

Υποβολή προτάσεων:

Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2009.