Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας συμμετέχει, ως

συνδικαιούχος, με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πρόγραμμα Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για άνεργους νέους, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα ΤΠΕ». Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 3.000 ανέργων, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε ειδικότητες του τομέα των ΤΠΕ, καθώς και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο ΤΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ καλεί επιχειρήσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Τo αντικείμενο κατάρτισης αφορά στις ειδικότητες: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer& NetworkTechnician), Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (SoftwareSpecialist), Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & MobileSpecialist), Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (DatabaseDeveloper), Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (ITSecuritySpecialist).