Στο 72,6% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελ-λάδα για την περίοδο 2018-2020, παρου-σιάζοντας άνοδο κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2016-2018, σύμφωνα με τα στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιε-χομένου (ΕΚΤ). Τα στατιστικά στοιχεία αποστέλλονται από το ΕΚΤ στη Eurostat στο πλαίσιο των επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών για την καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επι-χειρήσεων στην ΕΕ (CIS - Community Innovation Survey).

Ο πληθυσμός της πανελλήνιας στατιστι-κής έρευνας CIS, που διεξήχθη το 2021 από το ΕΚΤ, ήταν 14.500 και πλέον επι-χειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομι-κής δραστηριότητας της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

 

Διαβάστε περισσότερα: NetFax Τεύχος #4901
Πηγή: www.boussias.com